Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUMPo zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Czarnków Bolesławowi Chwarściankowi. Radni podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się 23 maja br., jednogłośnie podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za rok 2016.

W obradach uczestniczyło czternastu radnych, wójt Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta Monika Piotrowska, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk, radca prawny Aleksandra Jaroszewicz, radca prawny Radosław Łotyszonek, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz pracownicy urzędu. Obecni byli tez radni powiatowi: przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski i przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Waldemar Pawłowski.

Po informacji o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym, radni wysłuchali sprawozdania z działalności wójta gminy Czarnków, który podkreślał, że najważniejszym jego zadaniem jest wykonanie uchwalonego przez Radę budżetu. - Praca nad budżetem na charakter ciągły. Dyskusje, zmiany, analizy wskaźników. Moment uchwalenia budżetu na dany rok jest początkiem ciągłej pracy nad zwiększeniem dochodów, korektą wydatków, wprowadzeniem nowych zadań. Zadania mają swoistą dynamikę. To praca zbiorowa wielu osób w którym uczestniczy Rada Gminy, wójt jako organ wykonawczy, wszyscy pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, a w sposób szczególny pani skarbnik odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa - mówił włodarz gminy Czarnków.

W swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły wójt podkreślał, że z gminnego budżetu realizowano liczne zadnia. Mówił, że wielość i różnorodność zadań inwestycyjnych, przemyślane wydatkowanie i rzetelne wykonanie przez władze gminy wszystkich zleconych przez Radę Gminy zadań, przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny.

Przedstawił kilka wybranych elementów pozostałej działalności, szczególnie w sferach szeroko rozumianej polityki rozwojowej i społecznej. Skupił się na dwóch elementach tej polityki: planach zagospodarowania przestrzennego oraz na działaniach w sferze pobudzania działalności gospodarczej. - Bardzo ważne jeśli chodzi o działalność gospodarczą okazały się nasze zabiegi o to, aby stworzyć podstrefę Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, które zakończyły się sukcesem i uchwałą Rady Ministrów. Rada Gminy podjęła uchwałę wprowadzającą ulgi podatkowe dla nowo powstających podmiotów gospodarczych. Jest to ważne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować. Politykę rozwojową z działalnością społeczną piękne łączy fundusz sołecki, który jest doskonałym narzędziem aktywizującym samorząd wiejski, pozwala na realizowanie działań o charakterze remontowym, inwestycyjnym, integracyjnym i kulturalno - sportowym - mówił wójt.

Radni, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2016 rok, sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia, opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, udzielili Bolesławowi Chwarściankowi, wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Bezpośrednio po głosowaniu włodarz gminy podziękował radnym i zapewnił o swojej rzetelnej pracy dla dobra całej społeczności lokalnej. Słowa podziękowania skierował również do swojego zastępcy Moniki Piotrowskiej, sekretarza Feliksa Łaszcza i skarbnik Magdaleny Mendyk.

Przewodniczący Janusz Wielgosz wręczył wójtowi kwiaty i złożył gratulacje oraz podziękowania za realizację zadań na rzecz gminy. Do tych podziękowań przyłączyli się dyrektorzy szkół i przedszkoli. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski.

W dalszej części posiedzenia, radni podjęli szereg kolejnych istotnych uchwał. Pierwszy dokument dotyczył zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Kolejne jednogłośnie przyjęte do realizacji uchwały dotyczyły: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Radosiew, a także uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne. Podczas sesji przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwnym, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXVI/298/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Czarnków. Na koniec radni jednogłośnie podjęli też uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika w miejscowości Marunowo; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2017-2030, a także uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Projekty uchwał wcześniej omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Społecznej Rady Gminy Czarnków, wobec tego dyskusji i pytań nie było.

W kolejnym punkcie sesji przewodniczący Janusz Wielgosz odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji, a wójt Bolesław Chwarścianek udzielił precyzyjnych wyjaśnień w nawiązaniu do zapytań.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.