Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


WAŻNY KROK KU DOROSŁOŚCIGimnazjaliści już po egzaminach. W środę rozwiązywali testy z wiedzy humanistycznej, a po przerwie przystąpili do rozwiązywania testu z języka polskiego. W czwartek pisali egzamin z wiedzy matematyczno - przyrodniczej, a w piątek test z języka obcego. Czarnkowscy gimnazjaliści twierdzą, że nie było tak źle. Wielu z nich już dokonało wyboru szkoły, w której rozpoczną naukę od 1 września.

Do egzaminu z wiedzy humanistycznej obejmującego test z historii oraz wiedzy o społeczeństwie uczniowie przystąpili w środę. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej). Po przerwie przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego. Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, z czego 20 to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte. Uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu. Arkusz z języka polskiego zawierał 22 zadania. Wśród nich było 20 zamkniętych i 2 otwarte, na które uczniowie musieli udzielić dłuższej odpowiedzi. Zadania z historii odnosiły się między innymi do cytowanych fragmentów tekstów. W jednym z zadań, opatrzonych cytatem z "Żywotu św. Wojciecha", uczniowie musieli na taśmie chronologicznej z wyszczególnionymi innymi wydarzeniami historycznymi zaznaczyć, kiedy wyruszył on z misją chrystianizacyjną do Prus. Trudność zadania polegała między innymi na tym, że w arkuszu nie było podane, skąd pochodzi cytat, ani nigdzie w tekście nie padło imię świętego Wojciecha. W innym zadaniu zacytowano fragmenty "Opisu obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicza i traktatu Stanisława Konarskiego "O skutecznym rad sposobie" wydanego w latach 1760-1763 (tym razem podano, skąd cytaty pochodzą). Uczniowie musieli odpowiedzieć między innymi, z jakiej dynastii pochodził król, którego czasów panowania one dotyczą. W innym przypadku zamieszczono cztery cytaty (bez podania ich źródła), uczniowie mieli odpowiedzieć, w którym z nich przedstawiono zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques'a Rousseau. W kolejnym punkcie zacytowano fragment odezwy - jak podano - wydanej w Mediolanie w 1797 roku. Uczniowie mieli napisać, kto jest jej autorem. Do wyboru mieli Józefa Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszkę i Jana Henryka Dąbrowskiego. Jedno z zadań zostało zilustrowane fotografią przedstawiająca fasadę katedry Notre-Dame w Paryżu (w arkuszu nie było podanej informacji, co zdjęcie przedstawia). Uczniowie mieli podać między innymi, w jakim stylu została wzniesiona ta budowla i w jakiej epoce rozpoczęto jej budowę. Pozostałe zadania dotyczyły między innymi sądu skorupkowego, sytuacji niewolników w starożytnym Rzymie, granic Królestwa Polskiego w roku śmierci Władysława Łokietka (w porównaniu do granic państwa w roku śmierci Bolesława Krzywoustego), przywilejów szlacheckich nadanych przez królów z dynastii Jagiellonów, gospodarki Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku, zamachu w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda oraz liczby Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych w latach 1914-1918. Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazło się zadanie, w którym trzeba było - odnosząc się do cytowanego fragmentu Kodeksu wyborczego - odpowiedzieć, czy fragment ten dotyczy wyboru posła, senatora, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prezydenta RP. Cytowany fragment brzmiał: "Art. 287. Wybory (...) są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. (...) wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany tylko raz". W innym zadaniu za pomocą diagramu kołowego przedstawiono strukturę dochodów państwa. Posługując się nim, uczniowie mieli podać, z jakiego podatku pochodzą największe wpływy do budżetu: A. nakładanego na niektóre towary konsumpcyjne; B. dochodowego od osób fizycznych; C. dochodowego od osób prawnych; D. od towarów i usług. W innych zadaniach z WOS uczniowie musieli między innymi ocenić, czy cytowana w arkuszu ulotka podpisana przez wójta gminy dotycząca przebiegu drogi jest elementem konsultacji społecznych oraz który z czterech cytowanych tekstów odnosi się do działań obywateli w ramach demokracji bezpośredniej. Zadania z języka polskiego odnosiły się do zamieszczonych w arkuszu: fragmentu tekstu Barbary Skargi "Godność w godzinie rozpaczy" opublikowanego w "Tygodniku Powszechnym", powieści Małgorzaty Musierowicz "Tygrys i Róża", wiersza Jonasza Kofty "Wyspa" oraz tekstu Jana Burzyńskiego. W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym, odnosząc się do tekstu Burzyńskiego, uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?". Swoje stanowisko mieli uzasadnić dwoma argumentami z tekstu. Drugim zadaniem otwartym było napisanie charakterystyki wybranego bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru. Czwartkowy egzamin składał się z dwóch bloków. W pierwszym znalazły się zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku, zadania z matematyki. Natomiast w piątek egzamin z języka obcego był przeprowadzany na dwóch poziomach: podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Nie ma możliwości powtarzania egzaminu, żeby poprawić oceny. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Liczą się także oceny na świadectwie szkolnym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Marek Ambicki
Źródło: www.se.plFot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.