Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2024, piątek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierzafree counters


PROJEKTY MOPS A CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJW związku z zamieszczonym w "Nadnoteckich Echach" z dnia 16.10.2018 r. artykułu autorstwa Pana Stefana Wawrzyniaka pod tytułem "Czarno na białym" pragnę odnieść się do stwierdzeń w nim zawartych.

Cały artykuł nacechowany jest dużą dozą emocji, subiektywizmu, a w części podaje niepełne informacje a przez to mogące wprowadzić potencjalnego czytelnika w błąd.

Przede wszystkim pragnę podkreślić, że MOPS w Czarnkowie, jako podmiot publiczny będący jednostką organizacyjną Gminy Miasta Czarnków, zgodnie z art.7 Konstytucji RP działa na podstawie i w granicach prawa. Od wielu lat działalność MOPS w Czarnkowie (w tym jego kierownika) jest kontrolowane corocznie przez różne organy kontrolne lub nadzorcze, takie jak Wojewoda wielkopolski, a w ramach kontroli wewnętrznej przez kontrolera z Urzędu Miejskiego w Czarnkowie.

Należy podkreślić, że w wyniku powtarzanych cyklicznie kontroli nie stwierdzono istotnych naruszeń prawa. W dniu 01.06.2016 r. MOPS w Czarnkowie zawarł z Fundacją Gębiczyn Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu "Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków". Na mocy tego Porozumienia MOPS w Czarnkowie proponował swoim podopiecznym uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Fundację Gębiczyn w miejscowości Gębiczyn. Początkowo podopieczni MOPS w Czarnkowie przyjmowali proponowaną im w ramach ww. Porozumienia ofertę Fundacji Gębiczyn uczestnictwa w zajęciach. Z upływem czasu, pomimo informowania przez MOPS w Czarnkowie swoich podopiecznych o ofercie Fundacji, coraz mniejsza ich liczba chciała uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez rzeczoną Fundację. Z informacji przekazywanych przez osoby odmawiające przyjęcia oferty Fundacji wynikało, że nie są oni zainteresowani tą ofertą.

MOPS w Czarnkowie, podobnie jak np. PUP w Czarnkowie, nie może zmusić swoich klientów do uczestnictwa w jakimkolwiek projekcie, nawet w tym zorganizowanym przez Fundację Gębiczyn. Z tego artykułu moim zdaniem wynika, że Fundacja nie może się z tym pogodzić i szuka winnych zaistniałej sytuacji na zewnątrz, np. w osobie kierownika MOPS w Czarnkowie, ale nie w sobie, a dokładniej w swojej ofercie.

MOPS w Czarnkowie stara się być podmiotem aktywnym w rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie Gminy Miasta Czarnków i dlatego nieustannie angażuje się w różne projekty, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Zarzuty Fundacji Gębiczyn dotyczące angażowania się przez MOPS w Czarnkowie w różne projekty są dla mnie jako kierownika MOPS w Czarnkowie niezrozumiałe, mające za podstawę emocje Pana Prezesa i finanse Fundacji. Innymi słowy zarzuty te nie mają oparcia w przepisach prawa, jak również w zawarty ww. Porozumieniu z Fundacją, które nie zakazuje MOPS w Czarnkowie prowadzić własnych projektów. Zarzuty Pana Prezesa w tym zakresie odczytuję jako chęć posiadania monopolu na aktywizację społeczną w Gminie Miasto Czarnków. Jestem przekonana, że monopol w żadnej dziedzinie nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego po uruchomieniu własnych projektów MOPS w Czarnkowie proponował swoim klientom tak własną ofertę, jak też ofertę Fundacji. Klienci wybierali ofertę z projektów organizowanych przez MOPS w Czarnkowie.

W tym miejscu apeluję do Pana Prezesa, by rozważył skupienie się na uatrakcyjnieniu oferty Fundacji Gębiczyn, a nie na ujawnianiu swoich subiektywnych pretensji do kierownika MOPS w Czarnkowie i to w momencie, gdy ten ostatni kandyduje na stanowisko burmistrza Miasta Czarnków, co może wskazywać, że Fundacja bierze udział w debacie politycznej, do czego moim zdaniem nie jest powołana.

Odnośnie podniesionej przez Pana Prezesa kwestii dostępu do informacji publicznej wyjaśniam, że toczyły się dwa postępowania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pierwsze postępowanie dotyczące udzielenia informacji w formie kopii projektu. W wyniku złożonego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile utrzymało w mocy decyzję kierownika MOPS w Czarnkowie. Nie podzielam zarzutów Pana Prezesa, że uzasadnienie decyzji SKO było "nieczytelne, mocno niepewne, zachęcające wręcz do odwołania się do sądu administracyjnego". Było dokładnie odwrotnie. Pan Prezes próbuje polemizować z niekorzystnym dla siebie rozstrzygnięciem w formie decyzji administracyjnej SKO w Pile na płaszczyźnie publicystycznej, a nie prawnej, co budzi moje zdziwienie.

Drugie postępowanie o udzielenie informacji publicznej dotyczyło udostępnienia treści umowy zawartej pomiędzy MOPS w Czarnkowie a podmiotem, który przygotował projekt oferty w celu jej przedstawienia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Kierownik MOPS w Czarnkowie dwukrotnie odmówił udzielenia tej informacji, kierując się stanowiskiem podmiotu, który przygotował projekt, powołującemu się między innymi na prawa autorskie i tajemnicę przedsiębiorcy. W wyniku złożonych przez Fundację odwołań, uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz wskazań SKO w Pile, co do konieczności uwzględnienia jeszcze innych aspektów sprawy, informacja publiczna w postaci treści umowy została udostępniona Fundacji reprezentowanej przez Pana Prezesa.

Emocjonalna reakcja Pana Prezesa na ww. postępowanie administracyjne być może wynika z nieznajomości zasad postępowania administracyjnego, w ramach którego organ musi ocenić i wyważyć często sprzeczne interesy uczestników postępowania. W powyższej sprawie należało wyważyć prawo dostępu do informacji publicznej z interesem przedsiębiorcy, który miał zawartą z MOPS w Czarnkowie umowę na przygotowanie projektu.

Pan Prezes pisząc o umowie na opracowanie projektu, za który Zleceniobiorca otrzymał 200 zł w kolejnym zdaniu pisze o "tej właściwej umowie" sugerując Czytelnikom, że jest jeszcze druga umowa o to samo. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Faktycznie z podmiotem, który opracował projekt po jego akceptacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, została zawarta druga umowa, ale która ma inny przedmiot - zarządzanie projektem. Umowa o zarządzanie projektem nie była przedmiotem wniosku o udostępnieni informacji publicznej.

Podsumowując MOPS w Czarnkowie pod moim kierownictwem działał zgodnie z prawem i interesem mieszkańców Gminy Miasta Czarnków. Artykuł Pana Prezesa potraktowałabym jako przejaw troski o sprawy publiczne, gdyby nie fakt, że ukazał się on w wydaniu tygodnika bezpośrednio poprzedzającym termin wyborów samorządowych, w których kandyduję na urząd burmistrza Miasta Czarnków. Opublikowanie artykułu w tym terminie uniemożliwia zamieszczenie sprostowania jeszcze przed wyborami, dlatego korzystając z możliwości jego opublikowania w mediach społecznościowych niniejszym to czynię w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z moją oceną spraw poruszonych w ww. artykule.
Ewa Kozłowicz
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Materiał sponsorowany
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.