Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


JEDNOMYŚLNE ABSOLUTORIUMWe wtorek, 31 maja, w sali sesyjnej czarnkowskiego Ratusza odbyła się XXIV sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielenie burmistrzowi miasta Franciszkowi Strugale absolutorium. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe i udzielili burmistrzowi absolutorium.

Wtorkowa sesja Rady Miasta to jedna z najważniejszych w roku. Podsumowuje bowiem całoroczną pracę burmistrza i zespołu osób z nim współpracujących. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium radni wysłuchali sprawozdania burmistrza. To bardzo obszerna informacja, szczegółowo opisująca gospodarkę finansową gminy, inwestycje i remonty oraz działania podjęte w kierunku dalszego rozwoju miasta. Samorząd Czarnkowa prowadził w roku 2015 działania, mające znaczący wpływ na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców - rozpoczął swe sprawozdanie burmistrz. Duży nacisk położony został na poprawę komunikacji w naszym mieście. Sukcesywnie polepszany był stan dróg i chodników. Doczekaliśmy się otwarcia obwodnicy miasta. Poprawie uległa estetyka placówek oświatowych i kulturalnych, powstało miasteczko ruchu drogowego, zmodernizowano boisko przy szkole podstawowej. Utworzono budżet obywatelski, poprzez który rozpoczęto budowę nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców. Kontynuując wystąpienie burmistrz Franciszek Strugała przekazał informacje dotyczące najważniejszych inwestycji i remontów. Wśród nich znalazła się przebudowa ulicy Kościuszki wraz z ulicami Gimnazjalną, Markiewicza, Staroszkolną, Pocztową i Ogrodową oraz budową nowego oświetlenia ulicznego, a wartość wykonanych robót to 1.988.563 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie od wojewody wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 674.722 zł. Trzeba podkreślić, że było to ostatnie rozdanie z wymienionego wyżej programu. Od 2016 roku jest nowy program, z zupełnie zmienionymi warunkami udziału i kryteriami wyboru. Natomiast w trakcie trwania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 - 2015 Gminie Miasta Czarnków udało się pozyskać dofinansowanie na cztery inwestycje: Małą obwodnicę śródmiejską obejmującą ul Rzemieślniczą, Kościelną i Thiela, ul. Rolną, Jesionową, Lipową, al. Brzezińską i ul. Widokową oraz ul. Kościuszki z ulicami przyległymi. Łącznie udało się pozyskać dofinansowania w kwocie ponad 3.650.000 zł. Wśród inwestycji znalazła się również przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 1, która kosztowała 2.008.146,18 zł. Na budowę boiska uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 591.200 zł. Sporządzono również dokumentację projektową i wybudowano miasteczko ruchu drogowego przy szkole podstawowej nr 1, a wartość robót to 890.793,18 zł. Wśród wykonanych inwestycji znalazły się również: odprowadzenie wód deszczowych z miasta Czarnków do Noteci za 250.744,61 zł., budowa chodnika przy ul. Okrężnej za 76.076,35 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy fitparku ze skateparkiem oraz elementami placu zabaw za 199.961,00 zł. To ostatnie zadanie było realizowane w ramach pierwszego w mieście Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście nie sposób w tym krótkim tekście wymienić wszystkich działań przedstawionych przez burmistrza. Dlatego zainteresowanych odsyłam do strony internetowej miasta, gdzie umieszczone zostanie szczegółowe sprawozdanie.

Po wystąpieniu burmistrza, informację o stanie mienia komunalnego przedstawił skarbnik Urzędu Miasta Mariusz Tadeuszak. Wynika z niej, że Gmina Miasta Czarnków posiada 122,92 ha gruntów rolnych, 90 budynków mieszkalnych, 108 budynków niemieszkalnych oraz 218.923 m2 ulic i placów. Ponadto miasto posiada 100% udziałów w spółkach: Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zakład Komunalny i Miejska Kanalizacja i Wodociągi oraz 99,9% udziałów w Geotermii Czarnków. Ciekawostką jest, że 8 budynków mieszkalnych pozostających w zasobach komunalnych, użytkowanych jest bez tytułu prawnego. Sytuacja ta ma ulec zmianie po 30-letnim ich użytkowaniu.

Po wysłuchaniu sprawozdań burmistrza i skarbnika odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu. Po zapoznaniu się z nimi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Następnie wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej i RIO, rekomendujących udzielenie absolutorium burmistrzowi. Nadszedł więc czas, aby podjąć uchwałę absolutoryjną. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Czarnkowa, a przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla podziękował Franciszkowi Strugale za dobrą współpracę. Burmistrz dziękując za zaufanie i jednomyślność radnych zwrócił uwagę, że tak dobre wyniki finansowe to efekt wytężonej pracy nie tylko jego, ale wszystkich pracowników Urzędu Miasta za co złożył im serdeczne podziękowania.

Po krótkiej przerwie, radni podjęli dwie uchwały. Jedna dotyczyła zmian w budżecie miasta za 2016 rok, natomiast druga dotyczyła wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Odczytano również korespondencję jaka wpłynęła do Rady Miasta między sesjami. Radni zapoznali się również z interpelacją, jaką wniósł radny Piotr Pawłowski. Dotyczyła ona zmiany organizacji ruch na ul. Harcerskiej z dwukierunkowego na jednokierunkowy. Po zapoznaniu się z argumentami radnego, zdecydowano o przekazaniu wniosku do Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.