Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


DEBATA O SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYMW Pile odbyła się Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski. Debatę zainicjował starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus oraz starosta pilski Eligiusz. Jej celem była ocena szans i zagrożeń kształcenia zawodowego we współpracy z instytucjami otoczenia społecznego. Ponadto wypracowano wnioski w sprawie zmian, które zostaną przesłane do MEN.

Po przedstawieniu uczestnikom przykładów dobrych praktyk ze współpracy, odbyły się sesje plenerowe dla uczestników debaty. Miały one na celu przeprowadzenie dyskusji i sformułowanie wniosków w zakresie tego, co w oświacie należy zmienić, a co pozostawić. Mówiono również o roli pracodawców, o kadrze i bazie techno - dydaktycznej w kształceniu zawodowym oraz o strukturze i organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Aktywność uczestników debaty pozwoliła na wypracowanie merytorycznych wniosków. Celem, których jest zainicjowanie zmian dążących do ulepszenia współpracy szkół z pracodawcami, szkół między sobą czy z innymi parterami zewnętrznymi. Zmiany, naszym zdaniem, powinny mieć na celu dobro i rozwój szkół oraz uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, a w konsekwencji wykształcenie pracowników o wysokich kwalifikacjach potrzebnych na rynku pracy. Partnerzy społeczni, jak i dyrektorzy szkół podkreślali potrzebę tworzenia więzi współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi procesami edukacyjnymi, wskazali potrzebę budowania partnerstw na rzecz rozwoju edukacji. Wszelkie wnioski z debaty, zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Debata odbyła się w ramach programu Debat Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat nad nią sprawował Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół, organów prowadzących szkoły i placówki, związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców oraz dyrektorzy i nauczyciele z powiatów: pilskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, złotowskiego i chodzieskiego.
Aleksandra Lipiec
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Wnioski:

Struktura i organizacja
 • Wprowadzenie technikum dla dorosłych i technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej
 • Wydłużenie czasu trwania nauki w technikum do 5 lat a liceum ogólnokształcących do 4 lat
 • Uelastycznienie czasu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych
 • Obniżenie liczby godzin na KKZ
 • Dopuszczenie do realizacji wybranych efektów kształcenia w centrach kształcenia praktycznego i równolegle u pracodawców
 • Uelastycznienie ramowych planów nauczania, poprzez zwiększenie liczby godzin pozostających w decyzji dyrektora szkoły
 • Staże i praktyki uczniowskie w ramach projektów UE wprowadzić w system szkolny
 • Zwiększenie wagi na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie odrębnej wagi w subwencji oświatowej dla CKP

  Klasyfikacja zawodów, podstawa programowa i programy nauczania
 • Ograniczenie liczby kwalifikacji w technikach do 2 kwalifikacji i szkole zawodowej do 1 kwalifikacji
 • Zmniejszenie w podstawie programowej liczby efektów kształcenia
 • Ujednolicenie nazwy przedmiotów/modułów w planach nauczania w całej Polsce
 • Dopuszczenie specjalizacji w zawodach pod potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • Znowelizowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach i podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • Wprowadzenie doradztwa zawodowego do siatki godzin
 • Wycofanie się z przedmiotów jednogodzinnych kształcenia ogólnego realizowanych przez jeden rok szkolny

  Egzaminy maturalne i zawodowe
 • Obniżyć próg zdawalności egzaminu zawodowego na pełne kwalifikacje na etapie praktycznym. Jednocześnie wydawanie świadectw potwierdzających nabyte umiejętności ucznia np. w cyklu kształcenia uczeń ma do nabycia 25 umiejętności, jeden zdobywa 15, drugi 10, trzeci 5
 • Stworzenie i udostępnienie banku zadań egzaminacyjnych
 • Dokonanie zmian w terminach egzaminów zawodowych, w taki sposób, aby nie dezorganizowały pracy szkół (maksymalnie 2 sesje w roku)
 • Tworzenie powiatowych, regionalnych ośrodków egzaminacyjnych w zawodach gdzie występuje duże rozproszenie przy małej liczbie uczniów
 • Uznawanie kwalifikacji na podstawie świadectw ukończenia nauki w zawodzie przed 2012 r. przy wydawaniu dyplomu technika (po uzupełnieniu pozostałych kwalifikacji w zawodzie np. na KKZ)
 • Utrzymanie wyposażenia pracowni/ośrodka w kwalifikacji przez okres kilku lat dla egzaminu w kwalifikacji
 • Powstanie ośrodków zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych pracujących w trybie ciągłym
 • Rozważenie możliwości zdawania egzaminów zawodowych w formie prac dyplomowych
 • Egzaminy uczniowskie oraz młodocianych pracowników powinny być takie same
 • Usunięcie rozbieżności wyposażenia zawartego w wyposażeniu ośrodków egzaminacyjnych oraz wytycznych do egzaminu
 • Podniesienie rangi egzaminu maturalnego
 • Ułatwienie uczniom szkół specjalnych wydawanie dokumentów umożliwiających im wejście na rynek pracy

  Współpraca szkół z otoczeniem społecznym
 • Wprowadzenie ulgi finansowej dla pracodawców przyjmujących uczniów na praktyki oraz zachęty niefinansowe np. dodatkowe punkty w aplikowaniu o środki unijne
 • Opracowanie wiarygodnego systemu zawodów nadwyżkowych i deficytowych
 • Kluczowa rola dyrektora szkoły we współpracy z otoczeniem społecznym (np. nadanie osobowości prawnej szkole)
 • Kontynuacja spotkań z pracodawcami, wsparcie w tworzeniu klastrów i partnerstw edukacyjnych
 • Wskazywanie dobrych praktyk i zwiększenie promocji kształcenia zawodowego
 • Uproszczenie i skrócenie procedury wprowadzania nowych zawodów
 • Umożliwić nauczycielom odbywanie staży, praktyk w zakładach pracy w ramach ich wymiaru zatrudnienia
 • Wprowadzić zachęty dla nauczycieli zawodowców rozpoczynających pracę


 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.