Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 23 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Alberta, Heleny, Ilony, Jerzego, Wojciechafree counters


WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM13 lipca odbyła się XXI sesja Rady Miasta Czarnków, o szczególnej randze, bo absolutoryjna. Radni Rady Miasta Czarnków pozytywnie ocenili pracę organu wykonawczego - burmistrza w zakresie działalności finansowej gminy. W konsekwencji przeprowadzonej oceny udzielono jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Dokonując podsumowania roku 2019 burmistrz Andrzej Tadla w obszernej prezentacji przedstawił najważniejsze, z punktu widzenia pracy samorządu, inwestycje i działania. Omówił główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminy, realizację strategii rozwoju miasta, promowanie potencjału turystyczno - rekreacyjnego, rozwój kapitału ludzkiego, ochronę dziedzictwa kulturowego, poprawę bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w zasoby, a w szczególności kreowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj burmistrz nawiązał do inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wyraził zadowolenie, że Czarnkowianie aktywnie włączają się w rozwój i promocję miasta. Są pomysłodawcami i organizatorami wielu cennych inicjatyw. Chętnie angażują się w już istniejące programy oraz współtworzą nowe, współdecydują o ważnych dla miasta inwestycjach, poprzez właśnie budżet obywatelski. Burmistrz wymienił również najważniejsze inwestycje i remonty drogowe, omówił sprawy związane z ochroną środowiska, z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz czystości dróg i parkingów. Mówił także o finansach, dotacjach i kwestiach majątkowych miasta. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie. W 2019 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000 zł. Zaciągnięto też kredyt w kwocie 4.000.000 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia, a dopuszczalny wskaźnik wynosiły odpowiednio 5,47% do 8,19%. Część prezentacji burmistrz poświęcił oświacie i inwestycji związanej z termomodernizacją budynków szkolnych. W 2019 roku wydano na to zadanie kwotę 2.469.238,86 zł. Oprócz tego wykonano inne zadania remontowe w jednostkach oświatowych na kwotę ponad 3.580.880 zł. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy w szkołach podstawowych uczniowie klas 8 przystąpili do egzaminu kończącego szkołę. Uczniowie naszych szkół bardzo dobrze zdali egzaminy.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi poprzedziła dyskusja radnych. Ostatecznie za wotum głosowali wszyscy radni obecni na sesji (14 radnych).

Kolejne punkty porządku obrad stanowiły rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił główny księgowy Piotr Winiarski. Kilka tygodni wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Miasta badała sprawozdanie finansowe za poprzedni rok i przedstawiała radnym wniosek, który dodatkowo podlegał opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdania i przedstawiła Radzie Miasta wniosek o udzielenie absolutorium. Podobną opinię o wniosku wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Obydwa dokumenty omówił podczas sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kowalski Zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, radni przyjęli jednogłośnie. Jednogłośnie też udzielili absolutorium.

Ciekawą dla mieszkańców, szczególnie że sezon letni w pełni, jest informacja, że "Janko z Czarnkowa" już pływa. Przeprowadzono procedurę rejestracji łodzi, a cały proces zakończył się wydaniem certyfikatu jachtowego przez Polski Związek Żeglarski. Jednostka otrzymała nr rejestracyjny, a jej portem macierzystym jest Świnoujście. Wykonano prace mające na celu poprawę stateczności łodzi poprzez demontaż górnego pokładu i zamontowanie w to miejsce zadaszenia. Łódź jest sprawna i gotowa do użytkowania. W godzinny rejs z obsługą może wybrać się jednocześnie maksymalnie 10 osób (koszt rejsu: 120 zł.), po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu szczegółów w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Z innych uchwał podjętych na sesji:
Ważna informacja dla użytkowników płatnych parkingów przy Starostwie Powiatowym pomiędzy ul. Rybaki a Wodną oraz Pl. Powstańców Wielkopolskich: w przypadku awarii bądź innej przerwy w działaniu parkomatu, bilet parkingowy należy wykupić w innym, najbliższym urządzeniu do poboru opłaty za parkowanie - zmiany zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się limity bezpłatnego przyjmowania do punktu selektywnego zbierania odpadów określonych rodzajów odpadów: m. in. mebli, zużytych opon, odpadów budowlanych. Także worki do zbiórki szkła zostaną zastąpione pojemnikami. Szczegółowa informacja na ten temat będzie dostępna w prasie lokalnej, w Miejskim Zakładzie Komunalnym i Urzędzie Miasta.

Cały raport oraz treść uchwał podjętych na sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.czarnkow.pl (raport w zakładce Raporty o stanie gminy, a uchwały w zakładce Prawo lub Rada Miasta Czarnków).
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta Czarnków

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.