Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


OŚWIATA, INWESTYCJE, PROJEKTYW dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego w czarnkowskim Ratuszu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Zaproszonymi gośćmi byli dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, którzy przedstawili przygotowanie szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2020/2021.

Szkoła Podstawowa Nr 1:
- kształci w nowym roku szkolnym 698 uczniów w klasach I-VIII,
- zatrudnia 69 nauczycieli, posiadających kwalifikacje merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne,
- prowadzi zajęcia pozalekcyjne (m. in. teatralne, taneczne, plastyczne, bezpieczeństwa ruchu drogowego, drużyny ZHP, SKS) i kółka przedmiotowe z j. polskiego, matematyki, historii, przyrody, informatyki i języków obcych (angielskiego i niemieckiego),
- organizuje zajęcia z terapii pedagogicznej, socjoterapii i logopedii, zatrudnia pedagoga i psychologa,
- dysponuje 4 salami w ramach świetlicy szkolnej, czynnej codziennie od 6.40 do 16.15, - umożliwia funkcjonowanie stołówki szkolnej.

Szkoła Podstawowa Nr 2:
- kształci w nowym roku szkolnym 418 uczniów w klasach I-VIII,
- kadrę pedagogiczną stanowi 38 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze godzin - nauczyciele dochodzący ze SP Nr 1,
- na 1/2 etatu został zatrudniony nauczyciel w świetlicy szkolnej.

Przedszkole Miejskie nr 1 "Bajkowy Świat":
- do przedszkola uczęszcza 241 dzieci: w 6 oddziałach na ul. Wronieckiej (144 dzieci) i 4 na ul. Rolnej (97 dzieci),
- opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 21 nauczycielek - 2 z nich, mające odpowiednie kwalifikacje, będą prowadziły również zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 1 będzie uczyła j. angielskiego,
- placówka zatrudnia 2 logopedów i nauczycielkę religii - 3 godz. tygodniowo.

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy:
- do przedszkola w 8 oddziałach uczęszcza 190 dzieci; w oddziałach przedszkolnych jest po 25 dzieci, natomiast w oddziale żłobkowym 24 maluchów,
- opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna (19 nauczycielek),
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana przez wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w placówce: oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych, rehabilitanta, pedagogów wczesnego wspomagania oraz przygotowanych do pracy z dzieckiem z autyzmem, terapeutów w zakresie integracji sensorycznej, logopedów, psychopedagoga,
- po badaniach przesiewowych dzieci będą uczestniczyły w terapii logopedycznej,
- zgodnie z podstawą programową dzieci będą uczyły się j. angielskiego,
- wszystkie dzieci będą korzystały z posiłków przygotowywanych w przedszkolu.

Szczególną uwagę poświęcono funkcjonowaniu tych jednostek w obecnej epidemicznej sytuacji. Dyrektorzy zapewnili, że placówki są dobrze przygotowane do pracy: wszystkie zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej, w dozowniki i płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe, itp. Każda z nich, zgodnie w wytycznymi MEN, GIS i MZ opracowała i przygotowała procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Dyrektorzy zapewnili, że jeśli będzie taka konieczność, są przygotowani do realizowania nauki zdalnej.

W ramach procedury uchwałodawczej:
- zmieniono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków w związku z powstaniem nowej ulicy w Czarnkowie (Leśna Polana),
- ustalono średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,
- określono warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
- wyrażono zgodę na wydzierżawienie stołówki szkolnej na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy,
- dokonano zmian w budżecie miasta na rok bieżący,
- zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie śluzy Pianówka oraz terenu między ulicami Orzechowa i Rolna.

Podczas sesji radni przyjęli również protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczący realizacji zadania MOPS pn. Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie, a także zapoznali się z korespondencją, jaka wpłynęła do Rady Miasta w ostatnim czasie.

Z pracy burmistrza miasta Czarnków

Termomodernizacja budynków szkolnych.
W obu czarnkowskich szkołach wykonano ocieplenie ścian wraz z wyprawą tynkarską, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, obsadzono parapety zewnętrzne metalowe i wewnętrzne z konglomeratu, termomodernizację dachu, ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, wymieniono instalację co. W Szkole Podstawowej nr 1 zamontowano pompę ciepła do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obecnie trwają prace wykończeniowe, montaż osłon grzejnikowych, okładzin schodów zewnętrznych oraz montaż balustrad ze stali nierdzewnej. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 wszystkie prace zostały zakończone, trwają czynności odbiorcze.

Fontanna.
Zakończyły się prace związane z wykonaniem uszczelnienia pokrywy komory technicznej fontanny miejskiej na Placu Wolności w Czarnkowie. Wartość końcowa zadania wyniosła 45.274,19 zł brutto.

Budowa tężni solankowej w parku.
Opracowany został projekt budowlano - wykonawczy tężni oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego. W miejscu planowanej budowy tężni solankowej w Parku im. Stanisława Staszica zamontowano kamerę monitoringu miejskiego (koszt instalacji wyniósł 2.987,67 zł.). Budowa tężni będzie kosztowała 159.900 zł. Projekt jest realizowany w ramach "Budżetu Obywatelskiego Miasta Czarnkowa".

Amfiteatr.
Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie na kwotę 118.540 zł. Zadanie to obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy amfiteatru, opracowanie projektu budowlanego oraz opracowanie projektu wykonawczego wraz z opracowaniami kosztowymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo zdemontowane zostały ławki z widowni, których remont byłby nieopłacalny ze względu na planowaną ich całkowitą wymianę.

Remonty dróg.
Zawarto umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:
- przebudowy ul. Sikorskiego - etap II i III, ul. Chodzieskiej, ul. Poznańskiej. Koszt zadania wyniesie 148.527 zł. Na I etap remontu ul. Sikorskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowy drogi wraz z budową oświetlenia drogowego przy ul. Chodzieskiej 17, 15, 13 - koszt zadania to 24.818,40 zł brutto.

Zlecone zostało wykonanie map do celów projektowych terenu położonego przy ul. Chodzieskiej (przy Wspólnotach Mieszkaniowych 17, 15, 13) za kwotę 1.500 zł.

Projekty dofinansowywane ze środków "unijnych" i innych zewnętrznych.
Zakończono realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Czarnków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Ze środków unijnych Miasto przebuduje i dokupi urządzenia na plac zabaw przy ul. Rolnej za kwotę ok. 70.000 zł.
Złożono wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota, z przeznaczeniem jej w całości na wydatki majątkowe, wynosi 602.465,00 zł.

Nieruchomości.
W lipcu Miasto sprzedało nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Lawendowej (91,72 zł za 1 m2).
Burmistrz Czarnkowa wystąpił do PKP SA w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie budynku dworca kolejowego.
Wykonano szereg remontów w budynkach komunalnych. Najbardziej spektakularny to remont elewacji ściany frontowej budynku przy ul. Rybaki 5 oraz remont klatki schodowej w oficynie.

Ochrona środowiska
Miasto udzieliło kolejnych dotacji celowych w wysokości po 5.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących likwidacji pieców węglowych.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, remontów, podpisanych umów, realizacji zadań, podjętych uchwał dostępne są w biuletynie informacji publicznej: https://bip.czarnkow.pl.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.