Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 23 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Alberta, Heleny, Ilony, Jerzego, Wojciechafree counters


ZDROWIE, DROGI, BUDŻET I OŚWIATAObrady odbyły się w niecodziennych okolicznościach adekwatnie do sytuacji. Celem zachowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników sesji zorganizowano ją w auli Zespołu Szkół w Czarnkowie. Wiodącym elementem spotkania było wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku oraz wyniki matur, nabór i organizacja roku szkolnego 2020/2021.

Szpitale na plusie

Informację o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I półrocze oraz o bieżącej sytuacji w szpitalach w Czarnkowie i Trzciance przedstawili radnym ich dyrektorzy. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie, szpitale w naszym powiecie uzyskały dodatni wynik finansowy. Trzcianecki szpital w okresie od stycznia do czerwca osiągnął zysk w wysokości 727 tys. zł, natomiast szpital w Czarnkowie 511 tys. zł. Przedstawiciele obu szpitali zaprezentowali informację o remontach i inwestycjach, które oba szpitale skutecznie wprowadzają w życie. Jak poinformował dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance Mirosław Szymajda w okresie od początku stycznia do końca kwietnia szpital dokonał zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadził remonty na łączną kwotę 4.731.950,64 zł. - Zakupiliśmy m.in. ambulans, 2 defibrylatory, agregat prądotwórczy, aparat do znieczulania, zainwestowaliśmy w rozbudowę budynku głównego szpitala - poinformował dyrektor. Zakończenie tej rozbudowy w trzcianeckim szpitalu planuje się na początek listopada bieżącego roku. Jak poinformowała dyrektor ZZOZ w Czarnkowie Bożena Sadowska w okresie I półrocza wykonano planowane zakupy inwestycyjne na kwotę łączną 259.972,49 zł i otrzymano darowiznę w postaci wózka transportowego na oddział wewnętrzny szpitala.

Musimy nadal zachowywać ostrożność

W trudnym czasie epidemii nie sposób uniknąć tematów związanych z COVID-19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska poinformowała radnych o wciąż dynamicznej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu. - Ta dynamika jest związana nie tylko z pojawianiem się nowych przypadków zakażeń, ale przede wszystkim z ilością osób, które obejmujemy kwarantanną. O ile lipiec i sierpień były na ogół spokojne, to na początku września, w momencie powrotu dzieci do szkół, w jednej z podstawówek w powiecie objęliśmy kwarantanną początkowo grupę nauczycieli, a następnie dzieci i osoby współzamieszkujące w ilości 262 osób. Doszło zatem do sytuacji, gdzie w ciągu jednego dnia podwoiła się liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną. Dyrektor PSSE w Czarnkowie przedstawiła też radnym szczegółowe dane liczbowe dotyczące podejmowanych przez jednostkę działań. - Ogółem PPIS wydał 523 decyzje. Liczba osób objętych kwarantanną w wyniku przekroczenia granicy wzrosła do 1609 osób. Ze wspólnego zamieszkania z osobą z przekroczenia granicy kwarantanną objęto 416 osób, natomiast ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym 548 osób. Liczba osób aktualnie z dodatnim wynikiem: 1 (osoba hospitalizowana), liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 od początku epidemii: 72, najmłodsza osoba: 8 lat, najstarsza osoba: 94 lata, liczba zgonów: 4, liczba ozdrowieńców: 67. - Tylko w dwóch gminach nie odnotowaliśmy przypadków zakażenia wirusem Sars-Cov-2, tj. w Drawsku i Połajewie. Chciałabym podkreślić, że pomimo problemów udaje nam się doprowadzać do sytuacji, że osoby poddają się obowiązkowej kwarantannie i nie zdarzyło się, aby zaistniała konieczność stosowania środków przymusu czy nakładać karę grzywny. Chodzi o świadomość społeczną, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych i jest środkiem zapobiegawczym w rozprzestrzenianiu zakażenia - mówi Beata Kościelska.

Zarząd Dróg Powiatowych o stanie realizacji zadań na drogach

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapoznał radnych z inwestycjami, jakie udało się zrealizować w bieżącym roku. - Rok 2020 rozpoczęliśmy od zakończenia inwestycji związanej z rozbudową drogi i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo w gminie Czarnków - poinformował Grzegorz Kaźmierczak. Wykonano 816,45 m.b. chodnika w terminie do 25 marca 2020 roku, a koszt całkowity inwestycji wyniósł 243.458,28 zł. Aktualnie realizowana jest inwestycja przebudowy drogi i budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w Śmieszkowie przy ul. Wiejska. W ramach umowy planowane jest wykonanie ok. 520,00 m.b. chodnika, a przewidywany termin realizacji to 30 września 2020 roku. Na realizację zadania zaangażowano środki w wysokości 283.091,00 zł. Do końca września zaplanowano również zakończenie inwestycji przy przebudowie drogi i budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo. Tu w ramach umowy planowane jest do wykonanie 383,42 m.b. chodnika za kwotę łączną 146.166,68 zł. Z kolei do 31 października planuje się oddanie do użytku chodnika przy drodze powiatowej 1322P w Dębogórze - Jest to II etap, I i III zrealizowaliśmy w 2019 roku, w tym środkowym etapie planowane jest do wykonania ok. 396,00 m.b. chodnika. Na wykonanie zadania zaangażowano środki w wysokości 142.797,96 zł- dodał Grzegorz Kaźmierczak. Kolejną inwestycją, której zakończenia przewidziane jest na 30 listopada 2020 roku, jest przebudowa drogi i budowa chodnika przy drodze powiatowej 1346P w Śmieszkowie przy ulicy Polnej. - Dnia 28 lipca 2020 r. został ogłoszony przetarg dla tego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 12 sierpnia, a 18 września ogłoszono wybór wykonawcy. Dnia 24 września 2020 roku podpisano umowę na kwotę 270.607,87 zł - poinformował radnych dyrektor ZDP. Poza wymienionymi inwestycjami w ramach swych zadań Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wielu remontów nawierzchni, napraw chodników, poboczy i przepustów drogowych oraz dokonał zakupów inwestycyjnych niezbędnych do poprawy infrastruktury drogowej.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Budżet powiatu na 2020 rok Rada Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego uchwaliła 30 grudnia 2019 roku i w I półroczu 2020 roku 13 razy dokonywano zmian uchwały budżetowej, z tego 9 razy uchwałą Zarządu Powiatu. - <>Dochody na dzień 30 czerwca br. zostały zrealizowane na poziomie 54,51%, wydatki natomiast w 47,36%. Osiągnęliśmy nadwyżkę w wysokości 4.769.394,73 zł - poinformowała skarbnik powiatu Ewa Dymek. W ramach wydatków majątkowych z planowanych 9.913.602,00 zł w I półroczu wydatkowano 4.898.637,91 zł, tj. 49,41%. Oprócz zadań zrealizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę ponad 328 tys. zł, w Starostwie realizowano m.in. kolejny etap scalania gruntów obiektu Przybychowo w gminie Połajewo, na który przekazano dotację w kwocie 345.711,17 zł oraz przekazano niespełna 2,5 mln zł na budowę sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie. - W ramach wspomnianej kwoty mieści się 1 mln zł przekazany od darczyńcy - dodała Ewa Dymek. Powiat przekazał 1,6 mln zł na rozbudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance oraz ponad 42 tys. zł dla samorządu województwa na zadanie "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Radni szczegółowo zapoznali się również z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzanych do niej zmian. - Zmiany WPF dotyczyły m.in. urealnienia planowanych kwot wieloletnich przedsięwzięć oraz wprowadzenie nowych, zaangażowania tzw. "wolnych środków", wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, a każdorazowo dostosowywano poszczególne kwoty budżetu roku 2020, co jednocześnie wpływa na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową zgodnie z objaśnieniami do WPF jest rok bieżący - poinformowała skarbnik powiatu.

Jak wypadli maturzyści i co z naborem w szkołach powiatowych?

W bieżącym roku szkolnym, który rozpoczął się 1 września, do szkół w powiecie trafiło 826 absolwentów szkół podstawowych. - Do szkół prowadzonych przez powiat przyjęliśmy 606 absolwentów do 25 oddziałów, do szkół innych w powiecie przyjętych zostało 287 uczniów, co łącznie stanowi 893 osoby - poinformował naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Ryszard Jabłonowski. Nie mamy jeszcze wiedzy na temat migracji uczniów, ale pewne jest, że przelicznik jest pozytywny i wynosi 108,1%, czyli jest więcej przyjętych uczniów niż kończących szkoły podstawowe.

Kolejnym istotnym wydarzeniem ostatniego okresu były matury. Zdawalność w kraju ogółem wyniosła 74%, w województwie 73,9%, w powiecie 67,38%, w szkołach powiatowych 69,37%. Zdawalność w liceach ogólnokształcących wyniosła odpowiednio: w kraju 81,1%, w województwie 80%, w powiecie 80,36%, w szkołach powiatowych 89,56%. - W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w naszych liceach zdawalność matur o prawie 8,5% przekroczyła zdawalność w kraju, to niezmiernie cieszy i napawa dumą - dodał naczelnik. Zdawalność w technikach wyniosła: w kraju 62,2%, w województwie 65%, w powiecie 55,02%, w szkołach powiatowych 51%. W naszym powiecie do matury podeszło 564 absolwentów, zdało 380, nie zdało 184, z czego prawo do poprawki uzyskało 141 maturzystów. Wśród licealistów do matury podeszło 275 osób, zdało 221, nie zdało 54, do poprawki podeszło 43 absolwentów. W technikach do matury podeszło 289 osób, zdało 159, nie zdało 130, do poprawki podeszło 98 osób. Wyniki egzaminów poprawkowych poznamy pod koniec września. W szkołach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki do matury podeszło łącznie 382 spośród 444 absolwentów. Wśród licealistów do matury podeszło 182 spośród 183 absolwentów, z czego 163 zdało maturę, a 19 nie zdało. Wśród uczniów techników do matury podeszło 200 spośród 261 absolwentów, z czego 102 zdało maturę, a 98 nie zdało. Radni zostali poinformowani o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego w kontekście wciąż utrzymującej się trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

W kolejnej części obrad przyjęto uchwały w sprawie zmiany WPF, zmiany uchwały budżetowej oraz planu pracy Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na II półrocze bieżącego roku. Wyznaczono ponadto przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w ZZOZ w Czarnkowie. Starosta Feliks Łaszcz jako kandydata zaproponował Sławomira Krygra, który został głosami "za" powołany w skład komisji.

W ostatniej części obrad starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Zarządu między sesjami. Pełny zapis obrad sesji dostępny jest online.
Wioletta Szukajło
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.