Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2024, poniedziałek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacławafree counters


O INWESTYCJACH I PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆW czwartek, 28 stycznia br., radni obradowali na sesji Rady Miasta Czarnków. Podczas posiedzenia podjęto m.in.: cztery uchwały, a przewodnicząca Barbara Lipska przedstawiła frekwencję radnych na posiedzeniach sesji i komisji rady w minionym roku.

Rada uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Czarnków na lata 2021 - 2025 zawierający: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali; zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej; wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali; planowaną sprzedaż lokali.

Ponadto Rada przyjęła roczny plan pracy. Stałym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym burmistrza Andrzej Tadli. Burmistrz przedstawił informację o głównych zadaniach wykonanych w ostatnim czasie.

Inwestycje i remonty
Zakończone zostały prace związane z przebudową ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu nr 1 w Czarnkowie na ul. Rolnej (wartość wykonanych robót to 45.510,00 zł).
Drogi i chodniki:
- zakończono remonty cząstkowe nawierzchni chodników na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł 42.453,45 zł;
- zakończono naprawę nawierzchni dróg miejskich poprzez profilowanie wraz z doziarnieniem. Całkowita wartość przeprowadzonego remontu wyniosła 80.392,80 zł;
- wykonano naprawę awaryjną uszkodzonego chodnika na ul. Sikorskiego za kwotę 799,50 zł oraz schodów z płyt granitowych na placu Wolności za kwotę 553,50 zł, a także awaryjny montaż odwodnienia liniowego wraz z rusztem żeliwnym o wytrzymałości 25 ton na ul. Bednarskiej za kwotę 3.500,00 zł.
W ramach konserwacji i utrzymania oznakowania miejskiego w Czarnkowie wykonano:
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Wiśniowej w Czarnkowie, polegający na ustawieniu znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) na końcu istniejącego parkingu za skrzyżowaniem z ul. Różaną - koszt 738,00 zł;
- przegląd techniczny systemu znaku aktywnego A-24 oraz znaków aktywnych U-5b w Czarnkowie wraz z usunięciem drobnych usterek - koszt 922,50 zł;
- konserwację i aktualizację oznakowania pionowego na terenie miasta Czarnków tzn.: ustawienie oznakowania pionowego na ul. Kościuszki, mycie znaków drogowych, wymianę tarczy znaku, wyprostowanie istniejącego słupka znaku, wykonanie nietypowego napisu, wykonanie nietypowego zamocowania tarczy znaku - koszt 9.341,85 zł;
- odnowienie oznakowania poziomego na ulicach i parkingach łączny koszt wykonanych prac wyniósł 26.676,36 zł.
Wykonano 5-letni przegląd techniczny dróg gminnych na terenie miasta za kwotę 7.980,24 zł. Wykonano naprawę uszkodzonej wiaty autobusowej na os. Zacisze. Naprawa polegała na wymianie na nowe słupów podporowych utrzymujących konstrukcję dachu wiaty. Koszt naprawy wyniósł 3.980,00 zł.

Środki pozabudżetowe
- Gmina Miasta Czarnków ubiega się o dofinansowanie z budżetu wojewody wielkopolskiego zadania pn. "Utrzymanie porządku i konserwacja na grobie wojennym - Grób Powstańców Wielkopolskich z 1919 r. na Cmentarzu Parafialnym i Żołnierzy Radzieckich na Cmentarzu Komunalnym w Czarnkowie".
- Złożono trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących zadań. Burmistrz wyraził nadzieje, że uda się uzyskać dofinansowanie na chociaż jeden z projektów:
1. "Przebudowa amfiteatru w parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie: etap I budowa widowni".
Przedmiotem projektu jest I etap kompleksowej przebudowy amfiteatru, czyli budowa nowej, większej widowni w formie trybuny mieszczącej na 1950 osób. Projekt przewiduje również 27 miejsc dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na koronie widowni zaprojektowano podkonstrukcję stalową w formie pergoli, na której planowane jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją zapewniającą zasilanie istniejącego budynku amfiteatru oraz oświetlenie widowni. Całkowita wartość projektu wynosi 4 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł.
2. "Budowa ul. Lawendowej - II etap, wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną, deszczową i sanitarną oraz oświetleniem".
Inwestycja jest kontynuacją budowy drogi wraz z oświetleniem ulicznym, a także towarzyszącą infrastrukturą podziemną, tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, kanałem teletechnicznym i kanalizacją deszczową. Budowa drogi zaprojektowana jest w pasie drogowym przyległym do ul. Rolnej w Czarnkowie na terenie istniejącej oraz przyszłej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się punkty usługowe, handlowe, a także zabudowa wielorodzinna. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu ulicy oraz chodników i ścieżek rowerowych, a także oświetlenia drogowego. Istniejący pas drogowy, na którym projektowana jest droga publiczna, będzie połączona z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowanie z ul. Rolną. W ramach realizacji zadania postawionych zostanie 10 lamp oświetlenia drogowego oraz zostanie wykonany odcinek 378 mb drogi. Kompleksowość projektu zapewni uzupełnienie inwestycji drogowej o infrastrukturę podziemną w postaci sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln 640 tys.zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1mln 640 tys. zł.
3 "Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie".
Projekt zakłada odwodnienie i osuszenie części podpiwniczonej Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ponadto zakłada się wykonanie zakresu prac związanych z przebudową pomieszczeń, polegającą na dostosowaniu i zaaranżowaniu ich do potrzeb odbiorców, w tym grup defaworyzowanych (aranżacja wnętrz poprzez elementy wspierające integrację sensoryczną, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z małymi dziećmi). Przebudowa obejmie również montaż windy w obiekcie oraz przebudowę węzła sanitarnego. Zakłada także kompleksowy remont pomieszczeń budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z odnowieniem malatury ścian, a także ułożeniem posadzek po wykonaniu izolacji poziomej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 027 161,26 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 mln zł.

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
W okresie międzysesyjnym wykonano następujące prace:
- przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku głównym i oficynie przy ul. Kościuszki 2;
- wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 100;
- na wcześniej przygotowanym podłożu przy ul. Rybaki 30 zamontowano wiatę śmietnikową;
- wyremontowano pokrycie dachu budynku w podwórzu przy ul. Wronieckiej 9: ułożono papę termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi;
- wymieniono kocioł gazowy dwufunkcyjny ze względu na nieopłacalność naprawy w lokalu przy ul. Kościuszki 38/13;
wymieniono 11 okien w następujących lokalach mieszkalnych: przy ul. Kościuszki 43/10 - 4 okna, przy ul. Kościuszki 68/4 - 2 okna, przy ul. Kościuszki 70/12 - 1 okno, przy ul. Karskiego 8/7 - 2 okna, przy ul. Spokojnej 5/6 - 2 okna.

Promocja
Na zlecenie i pod kierunkiem Urzędu Miasta został wydany pierwszy kieszonkowy przewodnik po Czarnkowie. Treść i forma wydawnictwa zostały przygotowane tak, by zaprosić jego posiadacza - turystę jak i mieszkańca do uważnego spaceru wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Pracujemy nad formą dystrybucji przewodnika.
We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną miasto pracuje nad aktualizacją i zmianą formuły gry miejskiej tzw. questu o mieście. Prace nają zostać ukończone do maja, gdy zaczyna się sezon "questowy". Wtedy też planuje się kampanię promocyjną gry.

Wszystkie podjęte uchwały oraz szczegółowe sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta Czarnków

Klatka schodowa budynku przy ul. Kościuszki 2 przed i po remoncie

Wiata śmietnikowa przy ul. Rybaki 30

Schody po remoncie przy ul. Kościuszki 100
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.