Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIADo 9 marca pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te są przeznaczone na formy kształcenia ustawicznego związane ze szkoleniami zawodowymi. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie lub jego filiach.

Środki KFS można przeznaczyć na różne cele. Jednym z nich jest określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. Ze środków Funduszu można sfinansować kursy i studia podyplomowe, realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Celem finansowania mogą być również badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O czym trzeba pamiętać?

Przede wszystkim należy sprawdzić zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2021 rok. W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów. Ponadto należy zwrócić uwagę na zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Do tego celu służy barometr zawodów 2021 dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i Wielkopolski. Ważne jest porównanie kosztów usług kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku. W przypadku kursów należy zwrócić uwagę na posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Wniosek musi uwzględniać plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS. Niebagatelne znaczenie będzie miało również uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego i zasadność przyznania dofinansowania. Priorytetem będą objęte wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie korzystających do tej pory ze środków KFS. Środki przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis. Limit pomocy w bieżącym roku i poprzedzających go dwóch latach wynosi 200 tys. euro (100 tys. euro w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze transportu drogowego). Natomiast w sektorze rolnym całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 15 tys. euro.

Pamiętaj!

Wniosek złożony bez wymaganych obowiązkowych załączników nie zostanie rozpatrzony, nie będzie też możliwości uzupełniania brakujących załączników. W przypadku, gdy złożony wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, urząd wyznaczy wnioskodawcy termin od 7 do 14 dni na jego poprawienie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony. Zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy między urzędem a pracodawcą w zakresie dotyczącym ceny usług, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia / zakresu egzaminu. Umowa o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może obejmować tylko działania, które się jeszcze nie rozpoczęły. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne

Wniosek składany przez pracodawcę winien wskazywać, którym priorytetem kieruje się wnioskując o środki KFS. Do wniosku należy załączyć co najmniej dwie oferty cenowe złożone przez konkurencyjne firmy realizujące to samo kształcenie ustawiczne lub dostępne oferty tych samych usług i ich cen ze stron internetowych. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu, jeżeli nie wynika to z odpowiednich dokumentów rejestracyjnych. Konieczne jest również załączenie wzoru dokumentu wystawianego przez realizatora usługi, czyli np. firmę szkoleniową lub uczelnię, potwierdzającego nabyte wykształcenie lub kwalifikacje.

Wkład własny pracodawcy

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy, itp. 80 % kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS, nie mogą one jednak przekraczać 300 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy w danym roku na jednego uczestnika. W przypadku dużej liczby wniosków, przekraczających możliwości finansowe limitu środków KFS, priorytetem będą objęte wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas z tych środków oraz wnioski mikroprzedsiębiorstw.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pupczarnkow.pl oraz w siedzibie Urzędu. Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, ul. Ppłk. Zdzisława Orłowskiego 1, biuro nr 1 (parter), tel. (67) 253 85 90.
red. Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.