Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIAZa nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu, raport o stanie powiatu za 2021 r., a także tematy bieżące związane m.in. z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz stanem inwestycji planowanych i realizowanych w powiecie to główne punkty porządku obrad XXXIX sesji, która odbyła się 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 od stwierdzenia prawomocności i przyjęcia porządku obrad. Po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2021 rok radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. W roku 2021 Zarząd Powiatu odbył 52 posiedzenia, na których podjęto 144 uchwały w istotnych obszarach. Ubiegły rok był kolejnym, w którym samorządom wszystkich szczebli, przedsiębiorcom, firmom i administracji przyszło pracować w warunkach epidemii, co w istotny sposób utrudniało realizację wielu zadań, ale stawiało też przed nowymi wyzwaniami. Trwające ograniczenia sanitarne, nakazy i zakazy w znaczący sposób zminimalizowały kontakty społeczne, co zmusiło wielu organizatorów spotkań czy innych wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystycznych do ich odwołania lub odłożenia na czas po epidemii. Pomimo tych trudności działania samorządu w kluczowych obszarach nie zostały zahamowane. Większość planowanych zadań, szczególnie tych inwestycyjnych i remontowych, udało się zrealizować. Kontynuowane były także ważne projekty społeczne, edukacyjne czy gospodarcze. Jak podsumował starosta Feliks Łaszcz - Rok 2021 nie należał do łatwych. Nadal funkcjonowaliśmy w stanie pandemii i generowanych nią wielu zmian w przepisach i nowych wyzwań, którym należało sprostać. Serdecznie dziękuję członkom Zarządu, radnym i wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces realizacji budżetu, którzy swoją ciężką pracą, pokonując rozmaite trudności i rozwiązując liczne problemy, przysłużyli się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Wśród ważnych kwestii związanych ze stanem naszego powiatu warto zauważyć, że liczba mieszkańców wg GUS w ostatnim roku wynosiła 85 883 osoby. Analiza danych statystycznych pokazała, że na przestrzeni lat 2018 - 2021 liczba mieszkańców naszego powiatu zmniejszyła się ogółem o 1587 osób.

Należy podkreślić, że samorząd powiatowy nie posiada zbyt dużych dochodów własnych (13,98%), a znaczną część jego budżetu stanowią subwencje i dotacje pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na ściśle określone zadania i tylko niespełna 17 % stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w 2021 roku wyniosły ogółem 123.365.014,33 zł (101,94% planu) i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 5.866.490,20 zł. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zwiększenia planowanych dochodów o około 13.700.000,00 zł w porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego budżetu. Uzyskane w 2021 roku dochody bieżące stanowiły kwotę 116.655.075,83 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 6.709.938,50 zł. Wydatki Powiatu w 2021 roku zostały zrealizowane ogółem na kwotę 118.057.161,33 zł (96,65% planu), co oznacza wzrost o 4.326.222,40 zł w stosunku do roku 2020. Wydatki bieżące wyniosły 106.663.829,05 zł, a wydatki majątkowe opiewały na kwotę 11.393.332,28 zł, stanowiąc 9,65% wydatków roku 2021. Jak poinformowała skarbnik powiatu Ewa Dymek - Pomimo wstępnie zaplanowanego ujemnego wyniku budżetu (deficytu) ostatecznie w budżecie powiatu 2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 5.307.853,00 zł. Wynikiem dokonanych spłat rat kredytów i obligacji zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku zmniejszyło się do kwoty 20.149.623,00 zł. Sytuacja w budżecie powiatu na 2022 rok po realizacji budżetu roku 2021 napawa optymizmem z uwagi na nagromadzone tzw. „wolne środki”, które będą mogły posłużyć zbilansowaniu wydatków bieżących głównie w oświacie, a przede wszystkim na zabezpieczenie wkładu własnego w przyszłych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Więcej szczegółowych informacji z realizacji budżetu w 2021 roku w ujęciu finansowo-zadaniowym można znaleźć w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2021 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych za zeszły rok oraz zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za ubiegły rok, udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Do kluczowych przedsięwzięć zrealizowanych przez Powiat w roku ubiegłym zaliczyć można: zakończenie budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie; zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitali w Czarnkowie i Trzciance; przebudowa drogi powiatowej Gębice - Wyszyny z udziałem partnera Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sarbia; przebudowa drogi powiatowej w Prusinowie; rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P w partnerstwie z gminą Krzyż Wlkp. i Drawsko; budowa i remont chodników przy drogach powiatowych z udziałem finansowym samorządów gmin: Czarnków, Trzcianka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń i Połajewo; doposażenie Policji i Straży Pożarnej ze wsparciem finansowym samorządów gminnych; doposażenie i remonty w szkołach, placówkach oświatowych oraz w domach pomocy społecznej; kontynuacja projektu scalenie gruntów obiektu Przybychowo gmina Połajewo.

Przeanalizowano także stan inwestycji planowanych oraz realizowanych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim w obecnym roku. Wśród wielu na uwagę zasługują projekty: rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w Romanowie Dolnym; przebudowa mostu nr JNI 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa; rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P; rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo; przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz; rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków; rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała; przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta; dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami; modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance; przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie; termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie; termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance; wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Ważnym punktem obrad była także wstępna informacja o wynikach rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat, o czym poinformujemy niebawem.
Łukasz Wegner
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.