Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 lipca 2024, niedziela.  Imieniny: Damiana, Feliksa, Izabeli, Kamila, Marcelegofree counters


GRUDNIOWA SESJA ZAMKNĘŁA ROKPodczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta radni dyskutowali nad przyszłorocznym budżetem. Wysłuchano też informacji o działalności Szpitala Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Czarnkowie. Patriotycznym akcentem było przypomnienie dziejów konstytucji marcowej, która w tym roku obchodzi swoją setną rocznicę. Referat przygotowało Muzeum Ziemi Czarnkowskiej.

Radni przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów miasta w wysokości 84.278.914 złotych i kwotę wydatków w wysokości 88.855.549 złotych. Deficyt budżetu wyniesie 4.576.635 złotych. Zostanie on sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W 2023 roku kontynuowana będzie rozbudowa ulicy Sikorskiego, Chodzieskiej i Poznańskiej. Na pierwszy etap tej inwestycji przeznaczono 7 271 513 zł. Drugi i trzecie etap tego przedsięwzięcia pochłonie 4 750 000 zł. Do innych zadań drogowych należą - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico 160.000 zł, przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni - projekt budowlany 100.000 zł, przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie - projekt budowlany 150.000 zł, przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie - dokumentacja projektowa 90.000 zł, budowa ul. Lawendowej (II etap) - projekt budowlany 220.000 zł.

O sytuacji epidemiologicznej poinformowała Julita Pawłowska - Dudziak. W mijającym roku pod nadzorem Stacji znajdowało się 1612 obiektów. Kontrolowano największe jednostki w tym Szpital Powiatowy, podmioty lecznicze oraz specjalistyczne jednostki medyczne. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolą objęto także zbiorowe zaopatrzenie w wodę. W pobranych wielokrotnie próbach wody nie stwierdzono przekroczeń norm. Jakość wody utrzymuje się na dobrym poziomie i jest przydatna do spożycia oraz celów gospodarczych. W obecnym roku na choroby zakaźne w Czarnkowie zapadły 43 osoby, z czego hospitalizowano 26. Covid-19 stanowi odrębne zagadnienie. W Czarnkowie zanotowano 554 zachorowania, 18 hospitalizacji oraz 3 zgony. W sektorze spożywczym w Czarnkowie działa 126 obiektów. W 2022 roku Sanepid przeprowadził 107 kontroli w 72 obiektach. Wydano 29 decyzji płatniczych i 10 mandatów. Pod względem higieny kontrolowano także zakłady pracy. W kilku przypadkach stwierdzono niewielkie przekroczenia norm hałasu, zapylenia oraz substancji chemicznych. Kontrolą objęto także warunki sanitarne w szkołach i innych palcówkach oświatowo - wychowawczych. Działania kontrolne obejmowały elementy stanu technicznego i sanitarnego budynków, pomieszczeń i ich otoczenia. Ich stan nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie kontrolowane placówki zapewniają dostęp do ciepłej wody w sanitariatach. Brak jest zastrzeżeń w zakresie utrzymania higieny osobistej. W dwóch czarnkowskich szkołach uczniowie mają możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w placówkach. Sprzęt i meble edukacyjne w 100 % posiadają atesty lub certyfikaty. Sprzęt, urządzenia i zabawki są czyste, nieuszkodzone i spełniają warunki bezpieczeństwa. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Czarnkowie stwierdza, że bezpieczeństwo sanitarne miasta było w mijającym roku zachowane. Istnieje stały monitoring sytuacji oraz podejmowane są działania kontrolne i profilaktyczne. W porównaniu do lat ubiegłych w wielu dziedzinach uzyskano poprawę.

Sławomir Kryger - wicestarosta
Aktualna sytuacja szpitali powiatowych nie jest komfortowa. Powodem takiej sytuacji jest nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która obowiązuje od 1 lipca br. Ustawowe podwyżki dla personelu przyczyniły się do bardzo trudnej sytuacji tych ważnych dla naszych mieszkańców placówek. Szpitale mają prawo czuć się oszukane, bowiem otrzymały polecenie przeprowadzenia podwyżek przy braku odpowiednich środków na ten cel wskutek błędnej wyceny świadczeń przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Brak właściwego finansowania szpitali ma wpływ na ich wyniki finansowe, które na dzień 30.09.2022 r. w obu szpitalach są ujemne. W czarnkowskim wynik wynosi -669 tys. zł, a w trzcianeckim -2.416 tys. zł. Cieszy natomiast fakt, że środków szpitalom nie szczędzi organ tworzący, czyli Powiat. W ubiegłym roku do szpitali zakupiono m.in.: USG, dwa aparaty RTG, zestaw endoskopowy za kwotę blisko 3 mln zł przy udziale środków własnych szpitala, 80% dofinansowaniu z programu IOWISZ i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bieżący rok to zakup w całości ze środków Funduszu COVID nowoczesnego tomografu do szpitala trzcianeckiego za 2 mln zł oraz pozyskanie przez czarnkowski szpital 1.7 mln zł na sprzęt w ramach naboru wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wspierania działań w obszarze zdrowia (85% dofinansowania).

Bożena Sadowska - dyrektor ZZOZ w Czarnkowie
W pierwszym kwartale bieżącego roku szpital funkcjonował w formie zabezpieczenia Covid-19. W tym czasie wykonano następujące ilości hospitalizacji: styczeń - 68, luty - 121, marzec - 165. Liczba hospitalizowanych dzieci wyniosła łącznie 85. W kwietniu 2022 szpital rozpoczął działalność w normalnych strukturach z wyodrębnieniem powierzchni dla pacjentów z Covid -19. Prowadzono też szczepienia przeciwko SARS CoV-2. Wykonano ich blisko 9 tysięcy. W maju rozpoczęto remont oddziału chirurgii, który zakończono w lipcu. Koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 213 873 złote. Pierwszego października ZZOZ Czarnków został przez NFZ zakwalifikowany do sieci szpitali (GR I) na okres do połowy 2027 roku. Takich szpitali jest w Polsce 585. W bieżącym roku weszła w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To dla nas problem, bo środków na ten cel nam nie dostarczono. Cieszy natomiast uzyskanie dofinansowania z działania 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn.09.12.2022 roku.

O konstytucji
Konstytucja marcowa została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 marca 1921 r. (weszła w życie w 1922 r.). Za źródło władzy uznano naród, który sprawuje władzę poprzez wybierane organy ustawodawcze - sejm i senat. Monteskiuszowska zasada podziału władz była podstawą organizacji państwa. Władzą ustawodawczą były sejm i senat, wykonawczą prezydent i rząd, sądowniczą niezawisłe i niezależne sądy. Sejm i senat wybierano co 5 lat. Wybory były powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i proporcjonalne. Mogli w nich brać udział obywatele, którzy ukończyli 21 lat - do sejmu, 30 lat - do senatu. Natomiast Polacy, którzy chcieli brać bierny udział w wyborach musieli ukończyć 25 lat - do sejmu, 40 lat - do senatu. Prezydent był wybierany na 7-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów. Państwo zostało podzielone na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. W organizacji administracji państwowej wprowadzono zasadę dekoncentracji, czyli powierzenie kompetencji administracyjnych organom lokalnym. W konstytucji marcowej zagwarantowano szeroki zakres praw obywatelskich, takich jak ochrona życia, wolności i sumienia oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa, niezależnie od narodowości, pochodzenia, wyznania i rasy. Nienaruszalność własności prywatnej uznano za jedną z najważniejszych podstaw ustroju gospodarczego. Również ta konstytucja wprowadziła takie prawa społeczne jak: ochrona pracy, ubezpieczenia socjalne, ochrona macierzyństwa, bezpłatna nauka czy zakaz pracy dzieci do lat 15. Zagwarantowano także prawa dla mniejszości narodowych, czyli tzw. „mały traktat wersalski”.
Piotr Keil


Fot. Piotr Keil
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.