Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 lipca 2024, sobota.  Imieniny: Czesława, Fryderyka, Małgorzaty, Sewerynafree counters


Pozostałe informacje

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Bractwem. Bractwo powstało w 1998 roku z inicjatywy członków założycieli i sympatyków staropolskich strzelań. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie jest kontynuatorem tradycji Bractwa o tej samej nazwie założonego w roku 1648 na mocy przywileju z dnia13 grudnia 1649 roku nadanego przez króla Jana Kazimierza i ówczesnego dziedzica Czarnkowa, oraz dalszych przywilejów z dnia15 lutego 1650 roku i z dnia 23 listopada 1701 roku (źródło: rękopis statutu Bractwa, który został uchwalony na Walnym Zebraniu Bractwa w dniu 20 lutego 1920r.)

§ 2
Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest pierwszym tego rodzaju stowarzyszeniem reprezentującym obywateli polskich - mieszkańców miasta Czarnkowa i okolic w okresie po 1948 roku.

§ 3
Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miejscowość Sarbka gmina Czarnków.

§ 4
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, może używać sztandaru, odznak, pieczęci oraz innych emblematów Bractw Strzeleckich zgodnie ze staropolskimi tradycjami i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
Bractwo jest stowarzyszeniem apolitycznym, może być zrzeszone organizacyjnie z innymi Bractwami w Polsce w "Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich RP" oraz innymi organizacjami strzeleckimi w zakresie działalności strzelectwa młodzieżowego i strzelań powszechnych.

§ 6
Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7
Celem Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji Strzeleckich i całej spuścizny Bractwa Kurkowego powstałego w roku 1648 działającego na terenie miasta Czarnkowa i okolic, pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych, utrwalanie świadomości, a także rozwijanie poczucia obowiązków obywatelskich względem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8
Bractwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie treningów, ćwiczeń i zawodów strzeleckich dla członków Bractwa, ich rodzin oraz sympatyków strzelectwa,
2. szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków, udzielanie sobie wzajemnie życzliwej pomocy oraz pielęgnowanie życia towarzyskiego,
3. wyrabianie karności i dyscypliny państwowej, aby w razie potrzeby każdy członek Bractwa był gotowy na wezwanie do obrony Kraju,
4. prowadzenie działalności szkoleniowej i gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Bractwa,
5. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
1. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Bractwa.

§ 10
Członkowie Bractwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Bractwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Bractwie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Bractwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Bractwa.
4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji osoby wstępującej, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. Odmowa przyjęcia w poczet członków nie wymaga uzasadnienia.
5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu.

§12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Bractwa,
c. noszenia broni po uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz ubiorów Bractwa Kurkowego podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa,
d. brania udziału w uroczystościach, zawodach strzeleckich i strzelaniach zgodnie z regulaminem strzelań oraz do uzyskania statutem i regulaminami Bractwa przewidzianych nagród oraz godności, a szczególnie tytułu Króla Kurkowego,
e. korzystania wraz z rodziną z urządzeń, lokali i sprzętu będącego własnością Bractwa,
f. zajmowania wszelkich stanowisk w Bractwie,
g. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia orzeczeń Sądu Honorowego.
2. Członek zwyczajny powinien:
a. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Bractwa,
b. posiadać, znać i przestrzegać statut,
c. przestrzegać regulaminów i uchwał władz,
d. regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązującew Bractwie, e. brać udział w strzelaniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach, zebraniach i uroczystościach Bractwa, a także w innych ważnych uroczystościach członków Bractwa w ubiorze organizacyjnym,
f. postępować zgodnie z poczuciem honoru obywatelskiego,
g. posiadać ubiór organizacyjny Bractwa.
3. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest złożyć ślubowanie, które brzmi: "Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszelkimi siłami do jego najlepszego rozwoju”.
4. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest przestrzegać zasad “Bóg - Honor - Ojczyzna."

§ 13
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. b, c oraz e , ponadto ma prawo do brania udziału w uroczystościach i zawodach strzeleckich zgodnie z regulaminem, bez prawa strzelania do tarczy królewskiej.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Bractwa - z głosem doradczym.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Członkostwo Bractwa ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Bractwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d. wykluczenia z Bractwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Bractwa,
e. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci utraty praw publicznych,
f. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia,
2. Zawieszenie przez Zarząd w prawach członka na okres 6 m-cy następuje z powodu:
a. naruszenia regulaminu strzelań, celem uzyskania nagrody dla siebie lub dla innych osób,
b. nie opłacenia kar i kosztów nałożonych przez władze Bractwa, w ciągu 4 miesięcy od dnia powiadomienia o ich nałożeniu.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a, b oraz c orzeka Zarząd a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d oraz e Sąd Honorowy.
Władze te zobowiązane są do zawiadomienia członka o zawieszeniu lub pozbawieniu członkostwa, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
4. Uchwały Zarządu Bractwa w sprawach skreślenia, zawieszenia lub wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członek występujący lub wykluczony z Bractwa traci wszelkie prawa do majątku Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat dokonanych na rzecz Bractwa.


ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15
Władzami Bractwa są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Honorowy

§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Bractwa wybieranych na Walnym Zgromadzeniu trwa 4 lata. Wybór prezesa, wiceprezesa i strzelmistrza dokonywany jest w głosowaniu tajnym, pozostali członkowie władz wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały władz Bractwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Bractwa w trakcie trwania kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.


WALNE ZGROMADZENIE

§ 18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Bractwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia się członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:
a. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu jedną godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca lutego, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje każdorazowo prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Bractwa. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia i podjętych uchwał sporządza wybrany protokolant.
5. Podczas wyboru prezesa, wiceprezesa i strzelmistrza Bractwa przewodnictwo Walnego Zgromadzenia przejmuje najstarszy wiekiem członek Bractwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku (żądania).
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 1. określenie głównych kierunków działania Bractwa,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
4. wybór i odwoływanie członków władz Bractwa,
5. uchwalenie budżetu Bractwa,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Bractwa,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Bractwa lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Honorowego,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Bractwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, strzelmistrza, sekretarza, skarbnika, i 2 radnych.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Spośród członków Zarządu wzbierana jest 3 osobowa "Kapituła Odznaczeń", która działać będzie w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w kwartale, a przewodniczy im prezes lub wiceprezes Bractwa.
6. Z głosem doradczym udział w posiedzeniach biorą również aktualni Królowie Kurkowi, wyłonieni podczas strzelań Bractwa w Zielone Świątki.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Bractwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i czuwanie nad prawidłową jego realizacją,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Bractwa,
5. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia projektów regulaminów wynikających z działalności Bractwa, realizowanie regulaminów uchwalonych, a także, w przypadku upoważnienia przez Walne Zgromadzenie opracowanie i wdrożenie w życie stosownych regulaminów,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Bractwa,
7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej,
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10. prowadzenie dokumentacji Bractwa,
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Bractwa,
12. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
13. występowanie do Sądu Honorowego z wnioskami o wydanie orzeczeń w sprawach zastosowania wobec członków Bractwa kar określonych w § 29 statutu,
14. określanie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu oraz Komisji regulaminowych Bractwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Bractwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym kontroli działalności Bractwa,
2. występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń dokonanych podczas kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia, że Zarząd nie realizuje statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym przez statut,
5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Bractwa),
6. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Bractwa.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

SĄD HONOROWY

§ 26
1. Sąd Honorowy składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Bractwa.

§ 27
1. Sąd Honorowy orzeka w składzie 3 osobowym. 2. Postępowanie przed Sądem Honorowym toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa do złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. 3.Wniosek oskarżycielski składa do sądu upoważniony przedstawiciel Zarządu.

§ 28
Do zakresu działania Sądu Honorowego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa przez członków,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami a władzami Bractwa,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
4. orzekanie w kwestiach zgodności przepisów wewnętrznych i decyzji władz Bractwa ze statutem.

§ 29
1. Na wniosek Zarządu lub w wyniku własnych orzeczeń Sąd Honorowy może nakładać następujące kary organizacyjne:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. kary pieniężne,
d. wykluczenie z Bractwa.
2. Orzeczenia Sądu stają się prawomocne po upływie 14 dni od ich orzeczenia jeśli nie zostały zaskarżone do Walnego Zgromadzenia albo po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 30
Przewodniczącemu Sądu Honorowego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 31M
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Honorowego określa regulamin, uchwalony przez ten Sąd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE BRACTWA

§ 32
Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33
Źródłami powstawania majątku są:
1. składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Bractwa,
2. przychody z wszelkich strzelań oraz imprez urządzanych przez Bractwo,
3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
4. przychody z ofiarności publicznej,
5. czynsze dzierżawne od nieruchomości i ruchomości Bractwa,
6. działalność gospodarcza.

§ 34
Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych i nie będzie przeznaczony do podziału między członków Bractwa.

§ 35
1. Bractwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dla ważności oświadczeń, zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika lub na podstawie upoważnienia prezesa, innego członka Zarządu i skarbnika oraz odcisk pieczęci Bractwa.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa a w przypadku jego nieobecności, wiceprezesa i odcisk pieczęci Bractwa.


ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIA BRACTWA

§ 36
1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie Bractwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu może składać Zarząd Bractwa z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/3 liczby członków.

§ 37
1. Rozwiązanie Bractwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Bractwa są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
3. Uchwała likwidacyjna winna określić cel, na który mają być przeznaczone środki i majątek likwidowanego Bractwa.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.